หน้าแรก

              ประชาสัมพันธ์                                                          ข่าวสารเทคโนโลยีของ Google   > คลิก <                rmutsvmail ร่วมสมัครใช้งานอีเมล์  Update news  (Hi-Technology)
                  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ร่วมกับ Google พัฒนาระบบ
Google Applications สำหรับการศึกษา นำ
e-mail ที่เป็นประตูสู่การใช้งาน
แอปพลิเคชั่น  ต่างๆ   เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ข้อมูลของค์กรให้มีประสิทธิภาพ

  มาร่วมใช้งานเพียง คลิกเมนูสมัครใช้งาน


 => Google Pixel 2Google Pixel 2 XL ( News!! )

 => Google Pixelbook Chromebook ( News!! )

 => หูฟังอัจฉริยะ Google Assistant     ( News!! )

 => Google Chromecast

 => แว่นตา Google Glass (หยุดจำหน่าย)

 => แผนที่ Google Street View

กิจกรรมของสำนักฯ
 
 เปิดตัว Google Apps for Education สำหรับชาว มหาวิทยาลัยฯ ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา 


         
        โครงการของสำนักฯ  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งาน Google Apps For Education สำหรับบุคลากร ในระหว่าง วันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ 59302 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา