เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน


วัตถุประสงค์
  • ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบสารสนเทศ
  • สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
  • สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 ท่าน
วิทยากร
  • นายกพีรศักดิ์  ชูส่งแสง
  • นายภานุวัฒน์  หนูนคง
  • นายฟูเกีนรติ   อมรทรัพย์
  • นายพีรพงค์    ขุนทอง
กำหนดการ


วันที่

เวลา

สถานที่ / การปฏิบัติงาน

14 มีนาคม 2557

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน


08.30 – 10.30 น.

การสมัครและการใช้งาน mail


10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง


10.45 – 12.00 น.

การใช้งาน Calendar


12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 -14.30 น.

การใช้งาน Drive


14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง


14.45 – 16.30 น.

การใช้งาน From


จบการอบรม


  • ผลการประเมิณการอบรม
  • ประมวลภาพกิจกรรม

Comments