พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ  มทร.ศรีวิชัย
วัตถุประสงค์
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยการใช้เทคโนโลยี
  • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่แต่ส่วนงาน

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2557

        05.00 - 12.00 น.       เดินทางออกจากสงขลาถึง จ.พังงา

        12.00 - 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน  จ.พังงา

        13.00 - 13.30 น.       ลงทะเบียน

        13.30 - 14.00 น.       ตัวแทนผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

        14.00 - 16.00 น.       สัมมนา หัวข้อ “GoogleApps เพื่อการบริหารระบบเครือข่าย มทร.ศรีวิชัย”

        16.00 - 18.00 น.       พักผ่อนตามอัธยาศัย

        18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น

       

วันที่ 27 มีนาคม 2557

        09.00 - 11.00 น.       สัมมนา หัวข้อ “เครื่องมือในการบริหารงานสำนักงาน”

        11.00 - 12.00 น.       สัมมนา หัวข้อ “สารสนเทศห้องสมุดและการพัฒนา”

        12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 - 14.00 น.       สัมมนา หัวข้อ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ มทร.ศรีวิชัย”

        14.00 - 16.00 น.       แบ่งกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมนำเสนอ

        16.00 - 18.00 น.       พักผ่อนตามอัธยาศัย

        18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 28 มีนาคม 2557

        09.00 – 12.00 น.      ออกเดินทาง

        12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

        13.00 – 16.00 น.      ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

        16.00 น.                 ออกเดินทางกลับ จ.สงขลา


  • ประมวลภาพกิจกรรม     
หน้าเว็บย่อย (1): แบบประเมิณ
Comments