อบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศ

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สําหรับนักศึกษา (Google Apps)


วัตถุประสงค์
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียนมากขึ้น
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการใช้งานระบบ Google Apps for Education สําหรับงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนํา Google Apps for Education ไปใช้งานด้านการเรียนและการปฏิบัติงานได้จริง
วิทยากร
  • นายพีรศักดิ์  ชูส่งแสง
  • นายภานุวัฒน์  หนูนคง
  • นายฟูเกียรติ   อมรทรัพย์

กำหนดการ

วิทยาลัยรัตภูมิ

    วันที่ 18 สิงหาคม 2557

        08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียน

        09.00 - 10.30 น.       อบรมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานและภาพรวมใน Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัย

        10.30 - 12.00 น.       อบรมการใช้งาน Google E-mail

        12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 - 14.30 น.       อบรมการใช้งาน Google Calendar

        14.30 - 17.00 น.       อบรมการใช้งาน Google Apps อื่นๆ Google Drive, Google Document, Google Form, Google Sheet

       

วิทยาเขตตรัง

    วันที่ 19 สิงหาคม 2557

        08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียน

        09.00 - 10.30 น.       อบรมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานและภาพรวมใน Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัย

        10.30 - 12.00 น.       อบรมการใช้งาน Google E-mail

        12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 - 14.30 น.       อบรมการใช้งาน Google Calendar

        14.30 - 17.00 น.       อบรมการใช้งาน Google Apps อื่นๆ Google Drive, Google Document, Google Form, Google Sheet 

 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

    วันที่ 20 สิงหาคม 2557

        08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียน

        09.00 - 10.30 น.       อบรมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานและภาพรวมใน Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัย

        10.30 - 12.00 น.       อบรมการใช้งาน Google E-mail

        12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 - 14.30 น.       อบรมการใช้งาน Google Calendar

        14.30 - 17.00 น.       อบรมการใช้งาน Google Apps อื่นๆ Google Drive, Google Document, Google Form, Google Sheet


วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

    วันที่ 21 สิงหาคม 2557

        08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียน

        09.00 - 10.30 น.       อบรมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานและภาพรวมใน Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัย

        10.30 - 12.00 น.       อบรมการใช้งาน Google E-mail

        12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 - 14.30 น.       อบรมการใช้งาน Google Calendar

        14.30 - 17.00 น.       อบรมการใช้งาน Google Apps อื่นๆ Google Drive, Google Document, Google Form, Google Sheet


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม)

    วันที่ 22 สิงหาคม 2557

        08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียน

        09.00 - 10.30 น.       อบรมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานและภาพรวมใน Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัย

        10.30 - 12.00 น.       อบรมการใช้งาน Google E-mail

        12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 - 14.30 น.       อบรมการใช้งาน Google Calendar

        14.30 - 17.00 น.       อบรมการใช้งาน Google Apps อื่นๆ Google Drive, Google Document, Google Form, Google Sheet


วิทยาเขตสงขลา

    วันที่ 25 สิงหาคม 2557

        08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียน

        09.00 - 10.30 น.       อบรมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานและภาพรวมใน Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัย

        10.30 - 12.00 น.       อบรมการใช้งาน Google E-mail

        12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 - 14.30 น.       อบรมการใช้งาน Google Calendar

        14.30 - 17.00 น.       อบรมการใช้งาน Google Apps อื่นๆ Google Drive, Google Document, Google Form, Google Sheet


  • ประมวลภาพกิจกรรม     
Comments