คู่มือการใช้งาน

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน
  • คู่มือการใช้งานสมุดบันทึกออนไลน์ (Google Keep)    
  • คู่มือการใช้งานสตรีมไฟล์ (Google Drive File Stream) 
  • คู่มือการใช้งานการประชุมทางวิดีโอออนไลน์ (Google Meet)    ( Latest!! )
  • วีดีโอแนะนำการใช้งาน