ตารางอบรม

กำหนดการอบรม Google Apps for Education 2558

    
    17 สิงหาคม 2558    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : วิทยาลัยรัตภูมิ 
        สถานที่จัดอบรม  อาคาร9 ห้อง 9303(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)


    18 สิงหาคม 2558   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม)
        สถานที่จัดอบรม  อาคารห้องสมุด ชั้น 2  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง


    19 สิงหาคม 2558   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่)
        สถานที่จัดอบรม  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง IT 31


    20 สิงหาคม 2558   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)
        สถานที่จัดอบรม  อาคารห้องสมุด ชั้น 2  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง


    21 สิงหาคม 2558   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : วิทยาเขตตรัง
        สถานที่จัดอบรม  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง

    
    24 สิงหาคม 2558    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : พื้นที่สงขลา  
        สถานที่จัดอบรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 59) ชั้น 2 ห้องประชุมใช้บางยาง