กำหนดการอบรม

17 สิงหาคม 2558    


สถานที่จัดอบรม  อาคาร9 ห้อง 9303(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)


08.30 - 09.00น.   ลงทะเบียน

09.00 - 10.30น.   อบรม Google Apps for Education
                        - Video Intro 
                        - Google Apps for Education ?
                      
10.30 - 10.45น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00น.   อบรม Google Apps for Education
                        - mail
                        - calendar
                        - Docs
                        - site

12.00 - 13.00น.   พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 14.30น.   อบรม Google Apps for Education (ปฏิบัติ)
                        - mail
                        - calendar
                        - Docs
                        - site

14.30 - 14.45น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.30น.   อบรม Google Apps for Education (ปฏิบัติ)
                        - mail
                        - calendar
                        - Docs
                        - site

16.30น.              จบหลักสูตร

หมายเหตุ              เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Comments